Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to proces szacowania, w którym dokonuje się zwykle określenia wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości.

W proces oszacowania wartości nieruchomości zaangażowany jest rzeczoznawca majątkowy, który legitymuje się państwowymi uprawnieniami zawodowymi. W procesie wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy jest stroną niezależną. W procesie szacowania wartości nieruchomości rzeczoznawca majątkowy przygotowuje operat szacunkowy, stanowiący jego autorską opinię.

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy zawiera zwykle opis stanu prawnego nieruchomości, stanu techniczno-użytkowego, stanu otoczenia i zagospodarowania.

Istotną część stanowi również analiza przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Do kluczowych części operatu szacunkowego należy analiza lokalnego rynku, w której rzeczoznawca majątkowy dogłębnie bada trendy kształtowania się cen transakcyjnych lub stawek czynszu odnotowywanych dla danego typu nieruchomości oraz bieżącą sytuację na rynku. Następnie rzeczoznawca majątkowy przeprowadza oszacowanie wartości nieruchomości, opierając się na danych rynkowych. Metodologia wyceny ściśle związana jest z celem, dla którego  opracowywany jest operat szacunkowy oraz z rodzajem wartości, która podlega oszacowania.

Wartość rynkowa nieruchomości

Zgodnie z nią wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu założeniu, że strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy oraz upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

Wycena nieruchomości

Jeśli chcesz korzystnie i szybko sprzedać swoją nieruchomość w Hiszpanii, w cenie satysfakcjonującej Ciebie i nowego właściciela, zadzwoń i zapytaj, jak to zrobić!